Giảng viên: Đặng Quốc Hữu

GV. Đặng Quốc Hữu
 • Ngày sinh: 12/02/1978
 • Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Hiện làm việc tại:

 • Trường Đại học Thương mại -  GĐ Trung tâm Công nghệ thông tin
 • Công ty TNTT Phần mềm RIC - Phó giám đốc
 • Học viện đào tạo Design Global - Giám đốc Đào tạo

Quá trình làm việc:

Từ năm 2000 - 2006:

 • Làm việc tại Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Hệ thống đào tạo Lập trình viên quốc tế Aptech
 • Cộng tác với các công ty: IBM Việt nam, FPT, ASP...

Từ năm 2006 - đến nay, làm việc tại:

 • Trường Đại học Thương mại
 • Công ty TNHH Phần mềm RIC
 • Học viện Đào tạo Design Global

Các dự án tiêu biểu đã tham gia:

 • Triển khai dự án Thương mại điện tử, Bộ Thương mại.
 • Nghiên cứu và phát triển hệ thống Thực tại ảo, Viện Công nghệ thông tin
 • Tham gia xây dựng hệ thống Popmap, hiện được ứng dụng trên 100 quốc gia, Viện Công nghệ thông tin.
 • Tham gia xây dựng hệ thống phần mềm quản lý CBRIP, triển khai tại 13 tỉnh miền trung.
 • Triển khai hệ thống phần mềm quản lý đào tạo theo tín chỉ.
 •  Phát triển các phần mềm quản lý tại Công ty TNHH phần mềm RIC.

Giảng viên khác